Konkurs na dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli

Tagi: brak tagów
2019-11-01
Konkurs na dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące kryteria:

1/ wykształcenie wyższe,
2/ co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
3/ stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6/ obywatelstwo polskie,
7/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:

1/ podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli,
2/ opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu pisemną koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną i finansową) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli, na okres obejmujący 5 kolejnych lat począwszy od 1 stycznia 2020 r., preferowane parametry dokumentu – do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
3/ życiorys,
4/ kwestionariusz osobowy z fotografią,
5/ kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
6/ kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
7/ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8/ oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
9/ oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10/ oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
11/ oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”,
12/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz powyższe dokumenty składać należy – w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli NIE OTWIERAĆ” i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego – w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie. O dacie złożenia wniosku w przypadku jego wysłania decyduje data stempla pocztowego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 31 grudnia 2019 r.

Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych działalności Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli uzyskać można w siedzibie Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 5, 65 – 057 Zielona Góra, tel.: 68 45 65 348 lub 68 45 65 459.

Przeczytaj również

Urząd Miasta Zielona Góra informuje, że od poniedziałku, 8 lipca, ruszają prace związane z rozbudową skrzyżowania ulic Batorego i Źródlanej. Nowe pasy ruchu i sygnalizacja…

Aktualności 2024-07-04

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze i władze miasta osiągnęły porozumienie, dzięki któremu autobusy MZK będą kursować na terenie szpitala. Nowe zatoki przystankowe umożliwią pasażerom wygodny…

Aktualności 2024-07-03

W dniach od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r. Centrum Nauki Keplera – Centrum Przyrodnicze będzie czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od…

Aktualności 2024-07-01